All events 31.03.2016

RPAB kolēģijas sēde – Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums

RPAB kolēģijas sēde – Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums
  1. gada 10. februārī Rīgas Pilsētas Arhitekta birojā detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas ietvaros kolēģijas sēdē tika izvērtēti telpiskās kompozīcijas nosacījumi un pilsētas laukuma ideja (teritorijai starp Skanstes, Sporta, Vesetas un Hanzas ielām) kontekstā ar Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma 1.redakciju.

Kolēģijas sēdē izskanēja dažādi viedokļi par atsevišķiem detālplānojuma aspektiem, tomēr kopumā apspriestās teritorijas telpiskā struktūra tiek vērtēta kā nenobriedusi.

Teritorijas attīstītāji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt piedāvātos risinājumus lokālplānojuma kontekstā un perimetrālās apbūves principu ievērošanu teritorijas attīstībā.

Pārdomāt nepieciešams arī kvartāla vietējo ielu un transporta, kā arī gājēju, plūsmu organizāciju. Nepieciešams pārdomāt apzaļumojuma joslu platumu un gājēju un velo kustības organizēšanu tuvāk apbūves līnijām. Jāņem vērā arī fakts, ka attiecīgā teritorija ir gaisa piesārņojuma zona, līdz ar to ir jāparedz pasākumi, gaisa piesārņojuma mazināšanai.

Kopumā kolēģijas locekļi atzina, ka teritorijas telpiskā struktūra ir precizējama – to nepieciešams padarīt saprotamāku un vieglāk uztveramu. Kolēģijas sēdē netika atbalstīta ideja par 16 stāvu apbūvi, kā telpiskās struktūras akcentu. Savukārt piedāvātajā pilsētas laukuma idejā šobrīd netiek saskatīts nepieciešamais potenciāls.

Sēdē piedalījās kolēģijas locekļi: J. Andiņš, V. Brūzis, J. Dambis, J. Krastiņš, A. Pauniņš, I. Purmale, I. Rukšāne, V. Valgums.

Foto: RDPAD, Skanstes teritorijas lokālplānojums