All opinions

Publisko Finanšu ministrijas un LIKA izstrādātās FIDIC līgumu veidnes 0

Finanšu ministrijas darba grupā, kurā piedalījās arī Latvijas inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvji, pabeigusi darbu pie divām FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) standarta būvniecības līgumu veidnēm. To galvenais uzdevums - standartizēt un vienkāršot iepirkumu sistēmu.

Šobrīd sagatavotas un apstiprinātas standarta būvniecības līguma formas, kur projektēšanu veic pasūtītājs (t.s. FIDIC Sarkanās grāmatas līgums), kā arī standarta būvniecības un inženierdarbu līgums, un kur projektēšanu veic uzņēmējs (apvienotās projektēšanas un būvdarbu līguma (t.s. FIDIC Dzeltenā grāmata)).

Jānis Uzulēns, Latvijas inženierkonsultantu asociācijas valdes loceklis: “Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017. – 2024.gadam paredz, ka 2018.gada prioritārs uzdevums ir būvniecības tipveida līguma ieviešana publiskajos iepirkumos. LIKA aicina Ekonomikas ministriju minētās veidnes (līgumus) pieņemt kā paveiktu minētā uzdevuma aktivitāti un uzskatīt to par izpildītu. Mūsu ieskatā būtu lieki mēģināt izstrādāt analogu tipveida līguma formu vai pārstrādāt jau publiskotās veidnes. Tā vietā līdz 2020.gadam vajadzētu veikt iepriekšējā periodā noslēgto līgumu analīzi, konstatējot problēmas, riskus un ieguvumus.”

Abas minētās līgumu veidnes pieejamas Finanšu ministrijas un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapās. LIKA pievienojas Iepirkumu uzraudzības biroja viedoklim, ka “abas būvniecības līgumu veidnes kā paraugu varētu izmantot jebkurš pasūtītājs.”

“Ir svarīgi apzināties, ka ieviešot FIDIC līgumus Latvijā, varam cerēt, ka tas veicinās ārvalstu pretendentu dalību iepirkumos un palielinās Latvijas inženieru, būvuzņēmēju un konsultantu konkurētspēju starptautiskā arēnā,” uzsver Jānis Uzulēns.

Šobrīd ir aktualizētas FIDIC veidnes atbilstoši esošajai situācijai Latvijā. Tā kā darba grupa bija izveidota Finanšu ministrijā, tad veidnes tika gatavotas “Valsts nekustamie īpašumi” un “Augstsprieguma tīkls” vajadzībām.

FIDIC Būvniecības darbu līguma (Sarkanās grāmatas) noteikumi ir standarta līgums privāttiesisku darījumu noslēgšanai par būvdarbu veikšanu gadījumos, kad pasūtītāja rīcībā ir izstrādāts un būvvaldē akceptēts tehniskais projekts. FIDIC standarta līgumu Vispārīgie noteikumi ir paraugs un ieteicamais formāts būvniecības līgumu sagatavošanai, kuru groza un papildina, izstrādājot Speciālos noteikumus. Līgums jebkurā gadījumā ir individuāla vienošanās konkrētā gadījumā, kurai gala rezultātā jānoved pie Būvdarbu realizācijas saskaņā ar Pasūtītāja vēlmēm, pieejamā budžeta un izpildes laika ietvaros.

Realizējot projektus saskaņā ar FIDIC standarta līguma noteikumiem, kas veido privāttiesisku darījumu, būvniecība jebkurā gadījumā ir jāveic atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvniecības jomā, kas pamatā satur publisko tiesību normas. Veicot būvniecību pēc FIDIC Sarkanās Grāmatas noteikumiem, nav būtisku pretrunu starp FIDIC Sarkanās grāmatas Vispārīgajiem līguma noteikumiem un Latvijas normatīvajos aktos noteikto būvniecības kārtību.

Tradicionāli Latvijā pazīstamas divas galvenās būvniecības projektos iesaistītās puses – Pasūtītājs un Būvuzņēmējs. Strādājot ar FIDIC līgumiem, īpaši jāizdala vēl viens būvniecības procesa dalībnieks – FIDIC inženieris. FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumi galvenokārt tiek izmantoti lielos būvniecības projektos, un tieši no Inženiera darba prasmes un kvalifikācijas vislielākajā mērā ir atkarīga veiksmīga būvniecības projekta gaita.