Visi notikumi 31.05.2016

BDCC piedalās standarta līgumu izstrādē

BDCC piedalās standarta līgumu izstrādē

BVKB iesniedzis SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centram” Standartizācijas birojam (turpmāk – LVS) pieteikumu jaunas standartizācijas tehniskās komitejas (LVS/STK) dibināšanai tipveida līgumiem būvniecības jomā. Komitejā aicināts piedalīties BDCC biedrs jurists Jānis Uzulēns.

Būvniecības nozare ir saistīta ar lieliem kapitālieguldījumiem, no kuriem ievērojamu daļu veido valsts un pašvaldību rīkotie iepirkumi. Nesakārtotība iepirkumos būvniecības nozarē potenciāli ir spējīga negatīvi ietekmēt konkurenci tirgū, kā arī vietējā tirgus un tā dalībnieku konkurētspēju ārējos tirgos. Tāpēc šo risku mazināšanai ir svarīgi paredzēt adekvātus būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu nosacījumus publiskos pasūtījumos, kā arī pārliecināties par tirgus dalībnieku spēju ievērot vai pildīt tos pienācīgā kvalitātē un nepieciešamajā apjomā. Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) kā atbildīgā valsts pārvaldes institūcija par būvniecības politikas īstenošanu valstī kvalitātes un drošības nodrošināšanai būvniecības jomā savā darbībā pievērš uzmanību arī normatīvā un tehniskā regulējuma pilnveides nepieciešamībai. Apzinot esošo situāciju un industrijas pieredzi tipveida līgumu piemērošanā, kā arī noskaidrojot ieinteresēto pušu viedokļus par iepirkumu regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību būvniecības nozarē, Birojs secina, ka pastāv atbalsts turpmākai koordinētai rīcībai standartlīgumu regulējuma izstrādei.

Esošā situācija:

Atbilstoši Biroja rīcībā esošajai informācijai standartizācijas tehniskajā komitejā LVS/STK 30 “Būvniecība” savulaik tika ierosināts būvniecības nozares speciālistu vajadzībām izstrādāt nacionālo standartu par būvdarbu līgumiem (šobrīd LVS 283:2000 “Būvdarbu līguma vispārīgie noteikumi valsts pasūtījumiem”, spēkā esošs). Standarts LVS 283:2000 pēc sava satura un būtības ir uzskatāms par vienkāršotu FIDIC noteikumu interpretāciju, kas piemērota lietošanai vietējā tirgus apstākļos. Standarts ietver būvdarbu līguma vispārīgos noteikumus valsts pasūtījumiem un paredzēts lietošanai, sagatavojot valsts pasūtījuma līgumus būvdarbiem, izņemot transporta infrastruktūras (autoceļu) būvniecībai. Kopš standarta LVS 283:2000 apstiprināšanas dienas tas nav pārskatīts.