Visi viedokļi

Būvniecības izglītībai nepieciešami uzlabojumi 3

Studenti, kas sāk praksi uzņēmumos, nav spējīgi pilnvērtīgi iesaistīties projektu izstrādes un saskaņošanas procesos, kur jāsadarbojas ar citu profesiju pārstāvjiem. Viedokļa autori: "BIIG" aktīvisti Raivo Kalderauskis, Eva Anna Pasova, Madara Peiseniece, Juris Barkāns, Pauls Ragainis

Ideja par Būvniecības izglītības iniciatīvas grupas (BIIG) izveidi radās 2014. gada beigās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātē (BIF), kad studenti no RTU BIF Studentu pašpārvaldes (SP) ar pasniedzējiem vienojās, ka nepieciešami uzlabojumi RTU BIF profesionālā bakalaura programmai Būvniecība. Par uzlabojumiem vajadzēja domāt, jo bija izdots jauns Būvniecības likums un bija paredzēts jauns profesijas standarts civilo ēku būvinženieru profesijai. RTU BIF dekāns Juris Smirnovs, vairāki pasniedzēji un RTU BIF SP pārstāvis Raivo Kalderauskis tika aicināti uz Latvijas Būvniecības padomi, lai iepazīstinātu ar vīziju par uzlabojumiem izglītības programmā. Tieši studentiem tika piedāvāts radīt savu skatījumu par izglītības programmas saturu, kuru vēlāk iespēju un pieejamo līdzekļu robežās pielīdzinātu esošajai programmai. Raivo Kalderauskis, viens no BIIG aktīvistiem, mudināja iesaistīties gan pašpārvaldi, gan atsevišķus studentus, izlemjot par nepieciešamību piesaistīt arī RTU BIF SP vecbiedrus (absolventus), pamatojoties uz to, ka iesaistītajiem studentiem nav kopēja skatījuma par programmu un tās sasaisti ar industriju. Jaunās programmas izstrādei piesaistīti RTU BIF absolventi, kuri bijuši aktīvi arī iepriekš un izrādījuši vēlmi uzlabot programmu. Šobrīd BIIG kodolu veido studenti Raivo Kalderauskis un Eva Anna Pasova un absolventi Juris Barkāns, Pauls Ragainis un Madara Peiseniece. Nepieciešamības gadījumā, kā arī viedokļu daudzveidībai uz sarunām tiek aicināti arī nozares pārstāvji un mācībspēki.

Jaunai programmai – plašāki mērogi

Sākotnēji tika formulēts viedoklis, kuri mācību priekšmeti izglītības sistēmā neatbilst aktuālajiem kritērijiem. Tā kā diskusijas par mācību priekšmetiem nedeva vēlamo rezultātu, tika izlemts vienoties par vadlīnijām, kas uz jauno programmu sniegtu iespēju palūkoties plašākā mērogā. Vadlīniju bāzi veidoja gan EUCEET asociācijas ieteikumi, gan būvniecības un citu nozaru augstākās izglītības programmas, kas ir atzītas Eiropā un Latvijā, piemēram, Master of Business Administration, kuru Latvijā var apgūt RTU Rīgas Biznesa skolā. Kā labas prakses piemērs tika izmantota arī Technical University of Denmark (Dānijas Tehniskā universitāte) programma Civil engineering jeb Civilo ēku inženierija, kas ir populāra un atzīta kā spēcīga Eiropas mērogā.

Par jaunās programmas izveidi tika informēti pasniedzēji un RTU BIF dekāns, kā arī daži nozares pārstāvji un Latvijas Būvniecības padomes pārstāvji. Darba procesā iesaistītās puses papildina idejas ar savu redzējumu par konkrētajām tēmām, gan piedaloties sēdēs, gan komentējot vadlīnijās iekļautās tēmas. Programmas izstrādē ņemtas vērā civilo ēku būvinženieru profesijas standarta izmaiņas.

Vadlīnijas ir procesi, ko gan pašiem studentiem, gan nozarē ir vēlme redzēt programmā (vadoties pēc neierobežotiem resursiem – gan līdzekļu, gan cilvēkresursu ziņā), lai uzlabotu studiju kvalitāti un studentu spējas, motivētu studentus studēt profesionālajā bakalaura programmā Būvniecība, lai iegūtu tiešāku sasaisti ar industriju un veidotu Eiropā atpazīstamu un prestižu programmu.

Vadlīnija par vērtējumu sadali 

Gala vērtējumam jāsastāv vismaz no četrām daļām, kur ietilps vairākas iespējas, kas attēlotas 1. shēmā. Katrai vērtējuma daļai ir procentuālā vērtība no gala vērtējuma. Konkrētam pasniedzējam ir brīva izvēle, cik lielu īpatsvaru dotajās procentuālajās robežās vērtējuma daļai piešķirt, un tas, protams, tiek saskaņots ar programmas direktoru. Pasniedzējs arī pats var izveidot un pievienot savu kritēriju ar atbilstošu procentuālo īpatsvaru, ko saskaņo ar programmas direktoru. Semestra laikā ieteicami vairāki kontroldarbi vai mājas darbi ar noteiktu termiņu. Vadlīnija par vērtējumu sadali nodrošina to, ka studentam nepārtraukti jāseko līdzi studiju procesam un semestra laikā izlaist vairākas nodarbības nav iespējams. Rezultātā tiek celta studiju kvalitāte, studentiem studiju priekšmeti kļūst izprotamāki, ir regulārāka informācijas plūsma, vairāk tiek apgūts, tādējādi ceļot vidējo studiju līmeni. Šo vadlīniju bija nepieciešams ieviest un apspriest, jo programmā nav vienota algoritma, kā noteikt vērtējumu.

Shēma Nr. 1_laba.Vadlīnija par studentu sadarbību

Viena no svarīgākajām tēmām ir grupu darbi, kur studentiem jāvienojas par darbu sadali un darba izpildes secību, lai attīstītu plānošanu un darbu komandā. Apspriežoties ar būvniecības nozares pārstāvjiem, tika secināts, ka studenti, kas sāk praksi uzņēmumos, nav spējīgi pilnvērtīgi iesaistīties projektu izstrādes un saskaņošanas procesos, kur jāsadarbojas ar citu profesiju pārstāvjiem. Būvniecības studentiem nav dota iespēja sastrādāties un veidot projektus kopā ar arhitektūras un citu saistīto nozaru studentiem studiju procesa laikā. Šī iemesla dēļ tika pievienota vadlīnija par sadarbību ar citām fakultātēm un augstskolām. Vadlīnijā minēts, ka primāri vajadzētu veidot kopējus studiju darbus, grupu darbus un diskusijas ar arhitektūras, enerģētikas, juristu, kā arī citu BIF programmu (ģeomātika, siltums, gāzes un ūdens tehnoloģija) studentiem. Šāda veida sadarbība un darba vide sekmētu savstarpējo komunikāciju, cieņu, izpratni un konkurētspējīgu, pietiekami kvalificētu studentu komandu izveidi. Ieguvējs no šīs komunikācijas un kopējiem projektiem ir ne tikai pats students, bet arī industrija, kas vēlāk saņem jaunu darbinieku, kura apmācībā nav jāiegulda tik daudz laika un resursu.

Vadlīniju nozīme

Šīs un vēl citas vadlīnijas, piemēram, iestājeksāmeni, angļu valoda, prakse, studentiem pieejamās laboratorijas, programmas kopējais ilgums, tiks izrunātas un pilnveidotas, lai ar tām papildinātu programmu, to veidojot secīgu un sabalansētu. Programmas semestriem būtu jābūt līdzvērtīgākiem gan laika, gan ieguldītā darba ziņā. Katrai vadlīnijai ir pamatojums, kāpēc šī tēma ir nozīmīga. Pamatojumi ir balstīti uz to, ka pašreizējā programmā šis punkts ir novecojis vai neatbilst jaunā profesijas standarta prasībām, kā arī uz to, ka punktu nepieciešams ieviest, jo pēc tā ir pieprasījums, sākot praksi un darba gaitas nozarē.

Viens no mūsu secinājumiem ir nepieciešamība studentam kvalitatīvi veltīt laiku studiju procesam, bet tajā pašā laikā sasaistīt to ar reālajām dzīves situācijām būvniecības jomā.

Pilnvērtīgai izglītībai nepieciešamas laboratorijas

Bakalaura programmai, apgūstot būvniecību, nav pietiekams laboratoriju nodrošinājums, tāpēc jau 2015. gada nogalē BIIG un RTU BIF SP sāka iniciatīvu par laboratorijas izveidi studentiem. Ir uzrakstīts pieteikums finansējumam, un daļa tā jau saņemta. Lai bakalaura studentiem, kuri apgūst būvmehāniku un konstrukcijas priekšmetus, būtu labāka izpratne par konstrukciju būtību, uzvedību konkrētās slodzes situācijās un deformāciju ietekmēs, RTU BIF tiks izveidota laboratorija, kurā atradīsies konstruktoru tipa siju un kopņu modeļi. Modeļu laidumus, stieņu garumus, locīklu daudzumu un atrašanās vietu var mainīt, un tas nodrošina plašas izpildāmo uzdevumu iespējas. Laboratorijas projekts ir saskaņots ar RTU BIF pasniedzējiem, un ceram, ka jau nākamajā studiju gadā jaunajiem studentiem būs pirmās iekārtas, kas palīdzēs sekmēt izpratni par būvniecības pamatiem.

Par BIIG aktuālo informāciju un sagaidāmajām darbībām informācija pieejama tiešsaistes sociālajā tīklā Facebook BIIG – Būvniecības izglītības iniciatīvas grupa. Facebook lapā tiks publicēta informācija par visu aktuālo tieši saistībā ar augstāko izglītību būvniecības programmās Latvijā un Eiropā, kā arī BIIG turpmāko darbību, grupas sasniegumiem, RTU BIF laboratorijas jaunumiem.

BIIG aktīvākie biedri

Raivo Kalderauskis 22.12.1993.

Beidzis Liepājas Valsts 1. ģimnāziju (2013). Kopš 2013. gada apgūst RTU BIF profesionālo bakalaura programmu Būvniecība. Vadījis RTU BIF Studentu pašpārvaldi 2014./2015. studiju gadā.

RaivoKalderauskis

Eva Anna Pasova 28.04.1995.

Beigusi Rīgas Valsts 3. ģimnāziju (2014). Kopš 2014. gada apgūst RTU BIF profesionālo bakalaura programmu Būvniecība. Aktīva RTU BIF Studentu pašpārvaldes biedre.

EvaAnnaPasova

Pauls Ragainis 18.09.1984.

Bakalaura un maģistra grāds RTU programmā Būvniecība (2009). Kopš 2014. gada apgūst MBA studijas Rīgas Biznesa skolā. “RERE Grupa” kvalitātes inženieris. Realizētie objekti: M. Čehova Rīgas Krievu teātra rekonstrukcija un restaurācija (2008‒2010), LR VID administratīvo ēku komplekss (2011‒2014), LNMM rekonstrukcija un restaurācija (2014‒2015).

PaulsRagainis

Juris Barkāns 02.11.1987.

SIA “Bikernieku properties” tehniskais direktors. Bakalaura un maģistra grāds RTU programmā Būvniecība (2007‒2013). Kopš 2014. gada apgūst MBA studijas Rīgas Biznesa skolā. Aktīvi darbojies RTU SP organizācijās Būvniecības programmas studiju laikā. RTU Absolventu asociācijas valdes loceklis (2014‒2015).

Juris Barkans

Madara Peiseniece 27.04.1989.

Beigusi Līvānu 1. vidusskolu (2008). 2008. gadā sāka studijas RTU BIF profesionālā bakalaura programmā Būvniecība. Aktīvi darbojusies RTU BIF Studentu pašpārvaldē. Kopš 2012. gada strādā kā tāmju inženiere AS UPB.

MadaraPeiseniece