Materiāli

Ēku atjaunošana vai siltināšana

Latvijas aktualitāte pēdējo gados ir ēku siltināšana, kas pēc būtības ir tikai viena no ēkas atjaunošanas sastāvdaļām. Ideja samazināt enerģijas patēriņu ir tiešām apsveicama, tomēr būtu nepieciešama kompleksa konkrētās ēkas un visas apdzīvotās vietas un tuvākās teritorijas izvērtēšana.

Tikai logu nomaiņa vai gala sienu siltināšana nevar dot labāko rezultātu, bet, protams, arī tas ir neliels uzlabojums. Projektējot jaunu ēku tiek domāts par visu – ēkas orientāciju, plānojumu, materiāliem, energoapgādi u.c. Atjaunojot ēku, būtu lietderīgi izvērtēt gan energoauditu datus, gan padomāt plašāk kā uzlabot ēkas kvalitāti un dzīves vai darba apstākļus tajā.

Dzīvojamās ēkas tiek siltinātas un atjaunotas visā Latvijā – tomēr daudzās pilsētās tas nenotiek sevišķi aktīvi, jo daudz ēku iedzīvotāji vienkārši nevar par to vienoties. Tāpēc ēkām ar vienu saimnieku jeb pašvaldību ēkām ir vienkāršāk procesu uzsākt, protams, tāpat ir nepieciešams daudz resursu, lai sagatavotu dokumentāciju un realizētu ēkas atjaunošanu. Rīgā ar dzīvojamo ēku atjaunošanu neveicas sevišķi veikli, bet ar publisko ēku atjaunošanā situācija ir krietni labāka.

Bērnudārzu un skolu vides uzlabošanas pasākumus kopš 2016. gada Rīgas dome ir uzsākusi  par 22,6 miljoniem eiro, atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta Investīciju plānam 2016.-2018. gadam, kurā viena no investīciju programmām ir “Energoefektivitātes paaugstināšana un AER izmantošana pašvaldības ēkās”. Programmas izpilde sākta 2017.gadā un tai piesaistīts finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). ERAF finansējums plānots aptuveni seši miljoni eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums veidot nedaudz vairāk kā vienu miljonu eiro. Tas veikts saskaņā ar ES fondu prioritāro virzienu Nr. 4 “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)  aktivitāti  4.2.2. – “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”.

Eksperti, kas ikdienā nodarbojas ar konsultēšanu par siltumizolācijas materiāliem, uzņēmuma ROCKWOOL pārstāvji – tirdzniecības vadītājs Māris Želvis un tirdzniecības pārstāvis Aivars Kopļarovs šādu kompleksu un apjomīgu pasūtījumu novērtē ļoti pozitīvi, kā arī atzīmē, ka atšķirībā no iepriekšējo gadu projektiem šis ir bijis daudz kvalitatīvāk sagatavots un bijis labāk pārdomāts. Lielākajā daļā atjauoto bērnudārzu būvnieki izvēlējās tieši ROCKWOOL materiālus, jo tie atbilda projektā izvirzītajām prasībām.

Projekta ietvaros 2017. gadā ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – siltināti jumti un fasādes pavisam 31 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei, kā arī virknei skolu. Kopējais ēku apjoms bijis sadalīts lotēs jeb daļās, lai izsludinātu iepirkumus. Un jauno projekta nosaukumos vārds “kompleksa” ir pat iekļauts  – “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai …pirmsskolas izglītības iestādes ēkā” un tas jau apliecina, ka tie vairs nav tikai “siltināšanas”projekti. Tāpat projektu aprakstos minēts, ka “vienlaikus tiks uzlabots ēkas vizuālais izskats un iekštelpu klimats, radot komfortablu vidi pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un personālam un veidojot estētiski pievilcīgu pilsētvidi.” Lai arī vizuālsi izskats un komforts ir svarīgi faktori, tomēr būtiski ir arī tehniskie parametri. Informācija no vienas ēkas projekta  – “projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu (plānotais samazinājums – 79 053.11 kWh/gadā), tādējādi samazināsies Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi. Tiks samazināts siltumnīcefekta gāzu emisijas daudzums (plānotais samazinājums – 19 941 kg CO2/gadā).”

Latvijas apstākļiem atbilstošāka siltinājuma slāņa biezuma izvēle jau projekta specifikācijā ir vēl viens pozitīvs aspekts, kuru atzīmē siltināšanas materiālu eksperti. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu prasībām, sienu siltinājuma slānis ir pieaudzis līdz 20 cm un jumta – līdz 25 cm. Tāpat specifikācijās ir norādīts siltumizolācijas materiāla Marķējuma kods, kas nodrošina atbilstoša un kvalitatīva materiāla izvēli, lai nodrošinātu plānoto rezultātu sasniegšanu jeb enerģijas patēriņa samazinājumu.

Ēku atjaunošanas procesā mācās gan pasūtītājs, gan visas projektā iesaistītās puses. ROCKWOOL pārstāvji ir gandarīti, ka viņiem zvana gan arhitekti, gan būvnieki un uzdod jautājumus, ja tādi ir radušies. Uzņēmuma mājas lapā ir pieejama informācija, tehniskie dati, kaukulatori aprēķinu veikšanai un pat gatavi  konstrukcijas zīmējumi, ko izmantot projektos, bet svarīgi ir precizēt vai pārliecināties, ka informācija ir saprasta pareizi.

Uzņēmums ir izstrādājis arī BIM (Building Information Modeling) bibliotēku, kurā pieejami jaunākiem BIM modeļi, tiem, kas projektē jau izmantojot BIM sistēmu. Tāpat ir pieejama CAD bibliotēka ar plašu dažādu formātu rasējumu klāstu – apmestām ārsienām, dažādu veidu grīdām, karkasa sienām un starpsienām, lēzenam un slīpam jumtam, pamatiem un pagraba sienām, kā arī vēdināmām ārsienām.

ROCKWOOL ir izstrādājis un arī iesaka izmantot aprēķinu programmas, kuras ir domātas visiem, kas strādā celtniecības nozarē: arhitektiem, projektu vadītājiem, projektētājiem un studentiem. Mājas lapā ir pieejamas programmas – siltumizolācijas materiāla daudzuma aprēķināšanai, ēku norobežojošās konstrukcijas siltuma un mitruma aprēķināšanai, kā arī cauruļvadu aizsalšanas un tehniskās izolācijas aprēķiniem. Pieejami arī vairāki kaukulatori – enerģijas patēriņa kaukulators, CO2 emisijas samazinājuma kalkulators un LEED kaukulators, ar kuru iespējams saņemt informāciju par nepieciešamo ballu jeb kredītpunktu  aprēķināšanu, veicot ēkas sertifikāciju pēc LEED metodikas.

Izstrādājumu apraksti un bukleti ir pieejami mājas lapā un arī cenas lapas un cita nepieciešamā informācija – tuvākais veikals vai pārstāvis, tai skaitā. Turpat pavisam vienkārši var izdrukāt arī katra ražojuma Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (EID jeb DoP), ja tas jāpievieno projekta dokumentiem.

Eksperti neliedz arī konsultāciju, ja ir jāsagatavo tehniskā specifikācija, jo tiem, kas ikdienā nav iesaistīti būvniecības procesā, nav tik viegli orientēties prasībās, ko nosaka ES būvmateriālu regula, vietējā likumdošana un citi dokumenti. Speciāli semināri par ROCKWOOL gan netiek regulāri rīkoti, bet uzņēmuma pārstāvji labprāt piedalas pasākumos, uz kuriem tiek aicināti. Pēdējais pasākums esot bijis būvnieku brokastis, kurā īsi izstāstīts par jaunumiem un atbildēti jautājumi.

Apkopojot visu informāciju, ROCKWOOL pārstāvji – tirdzniecības vadītājs Māris Želvis un tirdzniecības pārstāvis Aivars Kopļarovs, uzsver, ka svarīgs ir ne tikai siltinājuma materiāls vai kurš to ražojis, bet kopumā ēkas drošība un kvalitāte. Jebkurai ēkai, bet it sevišķi bērnudārzos, būtiska ir ugunsdrošība, skaņas izolācija un, protams, arī siltumizolācija. Visi šie parametri būtu jāvērtē kompleksi un arī risinājums par uzlabojumiem jāplāno, ņemot vērā visus šos faktorus. Un, protams, būvniecības darbu kvalitāte jeb izplānoto risinājumu realizēšanas process ir ļoti nozīmīgs, lai sasniegtu ieplānotos rezultātus. Uzņēmuma pārstāvji savu kompetenci ir apliecinājuši un sadarbojušies ar daudziem nozares pārstāvjiem, tāpēc šobrīd ir iekļauti arī komisijā, kas vērtēs iesniegtos ēku atjaunošanas projektus visā Latvijā.

Informāciju sagatavoja Antra Viļuma