Likumdošana

„Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)