Likumdošana

Būvniecības dalībnieku pienākumi

MK 2015. gada decembra sēdē apstiprināja grozījumus Vispārīgajos būvnoteikumos, ar kuriem tiek precizēti būvniecības dalībnieku – būvdarbu veicēja, pasūtītāja, būvprojekta izstrādātāja, autoruzrauga un būvuzrauga – pienākumi.

Noteikumi paredz pienākumu būvdarbu veicējam un būvuzraugam informēt pasūtītāju par visiem būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai. Savukārt pasūtītāja pienākums būs pasūtīt būvprojektu, kas ietver visus būvdarbu veikšanai nepieciešamos konstruktīvos risinājumus, lai nodrošinātu, ka būve atbilst būves būtiskajām prasībām. Savukārt autoruzraugam savi uzdevumi būs jāfiksē autoruzraudzības žurnālā vai atsevišķos gadījumos – būvdarbu žurnālā. Tāpat līdz ar grozījumiem MK noteikumos tiek precizēti būvinspektora amata ierobežojumi attiecībā uz būvniecības pakalpojumu sniegšanu, kas izriet no likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Grozījumi noteikumos paredz arī kārtību, kādā pabeidzams iepriekš sāktais būvniecības process, ja tika paredzēts realizēt būvi kārtās. Jaunais regulējums nosaka, ka atlikušās kārtas jārealizē ne vairāk kā divos būvprojektos.

Lai iespējami agrākā stadijā novērstu varbūtējas neatbilstības un nodrošinātu, ka tiek ievēroti vides tehniskie noteikumi, Valsts vides dienestam būs pienākums saskaņot tehnisko noteikumu prasības jau būvprojekta stadijā, nevis būvi nododot ekspluatācijā. Grozījumi MK noteikumos paredz, ka Valsts vides dienests šo funkciju sāks pildīt no 01.01.2018.

www.em.gov.lv