Likumdošana

Grozījumi MK 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 73., 246.nr., 2017, 91.nr.) šādus grozījumus:

  1. (MK) Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2016, 73., 246.nr., 2017, 91.nr.) šādus grozījumus

1.1. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“9.1 Būvuzņēmumam, kas neizpilda 5.klasei noteikto likviditātes rādītāja minimālo prasību pēdējā pārskata gadā, piešķir 6.pārejas klasi.”

1.2.  Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Kvalifikācijas klasi nosaka, aprēķinot vidējo aritmētisko rezultātu no profesionālās pieredzes kritērijos (1., 3. un 4. kritērijs) iegūtās summas, ko koriģē atbilstoši būvuzņēmuma finansiāli ekonomiskajiem rādītājiem un ilgtspējas kritēriju vērtējumam, vai pārtrauc klasifikāciju, ja būvuzņēmums neatbilst 10. kritērija kvalifikācijas nosacījumiem.”

1.3. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

“Kvalifikācijas klases aprēķina, izmantojot šādu formulu:kur

Fe.Kl. = korekcija P.Kl. vai izslēdzošs nosacījums un I.Kl.= korekcija P.Kl. vai izslēdzošs nosacījums;

BK.Kl. – būvkomersanta kvalifikācijas klase;

P.Kl. – profesionālās pieredzes rādītājs;

Fe.Kl. – finansiāli ekonomiskie rādītāji;

I.Kl. – ilgtspējas rādītājs;

Kl. – klase;

n.n. – kritērija kārtas numurs, novērtēšanas perioda (gada) kārtas numurs.”

1.4. Papildināt noteikumus ar 28.8. un 28.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

“28.8. komersantā strādājošo vidējā darba samaksas stundas likme profesiju grupās atbilstoši 9.pielikumam par pēdējo deviņu mēnešu periodu skaitot no brīža, kad veikta kvalificēšana, trijos iepriekšējos pārskata gados;

28.9. par vidējo stundas tarifa likmi valstī 9.pielikumā minētajās profesiju grupās sešu zīmju profesiju kodu līmenī, lai aprēķinātu references vērtību valstī vidējai darba samaksas stundas likmei profesiju grupā un noteiktu references stundas tarifa likmi profesiju kopā. Datus iegūst par pēdējo deviņu mēnešu darba samaksas aprēķina periodu katrā no trim iepriekšējiem gadiem.”

1.5. Izteikt 32.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“32.4. 3. kritērijs – būvuzņēmuma pieredze būvniecībā:

32.4.1. ilgāk par 10 gadiem – būvuzņēmums atbilst 1. klasei;

32.4.2. ilgāk par astoņiem gadiem un trim mēnešiem līdz 10 gadiem – būvuzņēmums atbilst 2. klasei;

32.4.3. ilgāk par sešiem gadiem un sešiem mēnešiem līdz astoņiem gadiem un trim mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 3. klasei;

32.4.4. ilgāk par četriem gadiem un deviņiem mēnešiem līdz sešiem gadiem un sešiem mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 4. klasei;

32.4.5. no viena gada līdz četriem gadiem un deviņiem mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 5. klasei;”

1.6. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

“33. Visu klašu būvuzņēmumu kvalificēšanas nosacījums finansiāli ekonomisko rādītāju grupā ir pozitīvs likviditātes rādītājs iepriekšējo divu gadu periodā. Ja profesionālās pieredzes rādītāju kvalifikācijā būvuzņēmums atbilst augstākai klasei, bet likviditātes rādītājs neatbilst šīs klases prasībām, profesionālās pieredzes kritērijos iegūtajai klasei piemēro korekciju 0,245 punktu apmērā par katru gadu vērtēšanas periodā, kad rādītājs neatbilst kvalifikācijas prasībām, bet nav negatīvs.”

1.7. Izteikt 33.1 punktā šādā redakcijā:

“33.1 Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi visās kritēriju grupās atbilstoši šo noteikumu 14. un 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka likviditātes rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par šo noteikumu 34.1. un 34.2. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, būvuzņēmuma kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu likviditātei noteiktajām prasībām. Ja pēdējā pārskata gadā likviditātes rādītājs ir mazāks par 5. klasei noteikto vērtību, klasifikācijas iestāde piešķir būvuzņēmumam 6.pārejas klasi.”

1.8. Papildināt noteikumus ar 34.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“34.1.3. rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par 5.klasei noteikto prasību – būvuzņēmumam piešķir 6.pārejas klasi. Lēmums par 6.pārejas klases piešķiršanu ir spēkā vienu gadu.”

1.9. Izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“34.2. 7. kritērijs – finanšu līdzsvara rādītājs, ko izsaka pašu kapitāla procentuālā attiecība pret aktīvu kopsummu. Ja finanšu līdzsvara rādītājs pēdējā pārskata gadā ir 20% un vairāk, piemēro korekciju -0,245 punktu apmērā.”

1.10. Svītrot 34.2.1. un 34.2.2. apakšpunktu.

1.11. Papildināt noteikumus ar 34.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“34.3.1 8. kritērijs – darba samaksas rādītājs par iepriekšējo triju gadu periodu attiecībā pret vidējo darba samaksu būvniecības nozarē piecās būvniecības profesiju kopās atbilstoši Starptautiskās standartizēto profesiju klasifikācijas (ISCO-08) profesiju grupām šo noteikumu 9.pielikumā komersanta reģistrācijas valstī ir vismaz –20% robežās. Par vienu vai vairākiem gadījumiem, kad darba samaksa profesiju grupā bijusi vairāk nekā 20% zemāka par vidējo darba samaksu valstī profesiju grupā attiecīgā perioda, piemēro korekciju 0,1 par katru būvniecības nozares profesiju kopu un periodu, kurā konstatē neatbilstību. Ja komersanta reģistrācijas valstī vidējā darba samaksa attiecīgajā profesiju grupā ir zemāka nekā Latvijas Republikā, darba samaksa tiek vērtēta attiecībā pret Latvijas Republikas rādītājiem;”

1.12. Aizstāt 34.4. apakšpunktā skaitli “0,245” ar skaitli “0,1”.

1.13. Svītrot 44.2.3. apakšpunktu;

1.14. Svītrot 44.5. apakšpunktā skaitļus un vārdu “6.,7. un”;

1.15. Izteikt 44.1 punktu šādā redakcijā:

“Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi visās kritēriju grupās atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka vairāk nekā pusei apvienības dalībnieku likviditātes rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par šo noteikumu 34.1. un 34.2. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, apvienības kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu likviditātei noteiktajām atbilstības prasībām. Ja pēdējā pārskata gadā likviditātes rādītājs vairāk nekā pusei apvienības dalībnieku ir mazāks par 5. klasei noteikto vērtību, klasifikācijas iestāde piešķir apvienībai 6.pārejas klasi.”

1.16. Papildināt noteikumus ar 9.pielikumu šādā redakcijā:

“9. pielikums

Ministru kabineta

  1. gada 12. aprīļa

noteikumiem Nr. 211

 

Profesiju kopas un profesiju grupas, kurās nosakāma darba samaksas likmes atbilstība

Profesiju kodu grupas 4 zīmes Profesiju klasifikatora nosaukums Būvniecības nozares profesiju kopa
9622 Gadījuma darbu strādnieki 1.kopa
9333 Krāvēji
9329 Citur neklasificēti strādnieki
9313 Ēku būvniecības strādnieki
9312 Inženierbūvju strādnieki
8343 Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori 2.kopa
8342 Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori
8341 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori
8332 Smago kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji
8212 Elektrisko un elektronisko iekārtu un izstrādājumu montieri
8211 Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montieri
8182 Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori
8131 Ķīmisko izstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori
8114 Cementa ražošanas, akmens un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori
8113 Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
8112 Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori
7541 Ūdenslīdēji
7522 Mēbeļu un citu koka izstrādājumu ražotāji
7422 Informācijas tehnoloģiju uzstādītāji un apkalpotāji
7421 Elektronikas mehāniķi un apkalpotāji
7413 Elektrolīniju uzstādītāji un labotāji
7412 Elektroiekārtu mehāniķi un atslēdznieki
7411 Būvelektriķi un tiem radniecīgu jomu elektriķi
7323 Grāmatu iesējēji un apdarinātāji
7317 Koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji
7316 Dekoratīvie apgleznotāji, gravētāji un kodinātāji
7233 Lauksaimniecības un rūpniecības mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki
7231 Mehānisko transportlīdzekļu mehāniķi un remontatslēdznieki
7224 Metāla pulētāji, slīpētāji un instrumentu asinātāji
7223 Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori
7222 Instrumentatslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7214 Metāla konstrukciju sagatavotāji un montētāji
7213 Valcētāji un skārdnieki
7212 Metinātāji un griezēji
7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji
7133 Būvju konstrukciju tīrītāji
7132 Apsmidzinātāji un lakotāji
7131 Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7127 Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi
7126 Sanitārtehniķi
7125 Stiklinieki
7124 Izolācijas darbu veicēji
7123 Apmetēji
7122 Grīdu seguma klājēji un flīzētāji
7121 Jumiķi
7119 Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7115 Namdari un būvgaldnieki
7114 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7112 Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki
7111 Ēku būvnieki
6210 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki 3.kopa
4322 Ražošanas uzskaites darbinieki
3123 Būvniecības uzraugi
3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi
3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti
3118 Rasētāji
3115 Inženiermehānikas speciālisti
3113 Elektrotehnikas speciālisti
3112 Būvniecības speciālisti
2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri 4.kopa
2161 Arhitekti
2151 Elektroinženieri
2149 Citur neklasificēti inženieri
2144 Mehānikas inženieri
2142 Būvinženieri
2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri
2114 Ģeologi un ģeofiziķi
1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji 5.kopa
1323 Būvniecības jomas vadītāji

Būvniecības nozares profesiju kopas un profesiju grupas, kuras izmanto darba samaksas references likmes aprēķināšanai

Profesijas kods Profesiju klasifikatora nosaukums Būvniecības nozares profesiju kopa
962201 Gadījuma darbu STRĀDNIEKS 1.kopa
933308 Tehniskais STRĀDNIEKS
933302 STROPĒTĀJS
932909 PalīgSTRĀDNIEKS
932902 MONTĒTĀJS (roku darba)
931302 RemontSTRĀDNIEKS
931301 BūvSTRĀDNIEKS
931207 Mākslīgo būvju palīgSTRĀDNIEKS
931206 ASFALTĒTĀJS
931205 Ceļa marķējumu KRĀSOTĀJS
931204 Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS
931201 Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS
834316 Autotorņa VADĪTĀJS 2.kopa
834310 Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS
834306 Autoceltņa /automobiļa VADĪTĀJS
834301 Celtņa OPERATORS
834224 Greideru un skrēperu VADĪTĀJS
834223 Ceļa veltņa OPERATORS
834221 Citas speciālās pašgājējtehnikas VADĪTĀJS
834220 Ceļu marķēšanas mašīnas VADĪTĀJS
834218 Pašgājēja iekrāvēja VADĪTĀJS
834216 Ceļa frēzes VADĪTĀJS
834214 Autogreidera VADĪTĀJS
834213 Gudronatora VADĪTĀJS
834212 Pāļdziņa VADĪTĀJS
834210 Ekskavatora VADĪTĀJS
834209 Asfalta veltņa VADĪTĀJS
834208 Pamatu veltņa VADĪTĀJS
834207 Buldozera VADĪTĀJS
834206 Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā)
834205 Asfalta ieklājēja OPERATORS
834204 Asfaltēšanas ieklājēja VADĪTĀJS
834203 Betona ieklājēja OPERATORS
834201 Bagarēšanas mašīnu OPERATORS
834105 Traktora VADĪTĀJS
833210 Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS
833208 Specializētā /automobiļa VADĪTĀJS
833205 Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS
833204 Paškrāvēja /automobiļa VADĪTĀJS
833203 Kravas automobiļa VADĪTĀJS
833201 Atkritumvedēja VADĪTĀJS
821209 Vājstrāvu sistēmu MONTIERIS
821205 Elektronisko iekārtu MONTIERIS
821102 Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS
818213 Apkures iekārtas OPERATORS
818204 Apkures /krāšņu KURINĀTĀJS
813106 Bitumena gatavošanas iekārtu OPERATORS (813106)
813105 Asfaltbetona gatavošanas iekārtas OPERATORS
811402 Cementa dzirnavu OPERATORS
811401 Betona ražošanas OPERATORS
811301 Aku /urbšanas OPERATORS
811202 Drupināšanas OPERATORS
811201 Akmens/ apstrādes iekārtas OPERATORS
754102 Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS
752204 Būvizstrādājumu GALDNIEKS
752201 GALDNIEKS
742203 Telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS
742102 Elektronikas MONTĒTĀJS
741313 Kontakttīklu elektroMONTIERIS
741312 Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS
741310 Kabeļu līniju elektroMONTIERIS
741309 Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS
741307 Pazemes kabeļu LICĒJS
741306 LīnijSTRĀDNIEKS
741303 Elektrolīniju MEHĀNIĶIS
741301 Gaisa kabeļu LICĒJS
741204 Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS
741105 BūvELEKTRIĶIS
741104 Apgaismes ELEKTRIĶIS
741102 ElektroMONTIERIS
732305 Locīšanas iekārtas OPERATORS
731707 Akmens GRIEZĒJS
731701 AMATNIEKS
731605 DaiļKRĀSOTĀJS
723323 Instrumentu MEHĀNIĶIS
723313 Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
723312 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS
723311 Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS
723309 Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS
723308 Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS
723305 MONTĒTĀJS
723302 REMONTATSLĒDZNIEKS
723101 Transporta MEHĀNIĶIS
722403 SLĪPĒTĀJS
722402 Instrumentu ASINĀTĀJS
722317 Metāla griešanas OPERATORS
722305 TĒSĒJS
722302 URBĒJS
722301 FRĒZĒTĀJS
722201 ATSLĒDZNIEKS
721405 Metāla GRIEZĒJS
721401 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS
721304 Skārda LIECĒJS
721303 Jumtu SKĀRDNIEKS
721302 SKĀRDNIEKS
721301 Skārda VALCĒTĀJS
721214 Gāzes plazmas GRIEZĒJS
721212 Metālmateriālu METINĀTĀJS
721208 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām
721207 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
721206 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
721205 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
721204 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)
721203 KontaktMETINĀTĀJS
721202 LODĒTĀJS
721201 GāzMETINĀTĀJS (OAW)
721101 Veidņu IZGATAVOTĀJS
713301 Būvju TĪRĪTĀJS
713202 LAKOTĀJS
713103 Tapešu LĪMĒTĀJS
713102 BALSINĀTĀJS
713101 KRĀSOTĀJS
712707 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
712704 Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS
712703 Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS
712701 Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS
712606 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS
712605 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS
712604 Apkures sistēmu MONTĒTĀJS
712603 Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS
712602 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS
712601 SANTEHNIĶIS
712501 STIKLINIEKS
712404 IZOLĒTĀJS
712403 Ēku SILTINĀTĀJS
712401 Hidro un siltumIZOLĒTĀJS
712303 Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS
712302 Apdares darbu STRĀDNIEKS
712301 APMETĒJS
712204 Parketa KLĀJĒJS
712203 Mozaīkas KLĀJĒJS
712202 FLĪZĒTĀJS
712201 Grīdas KLĀJĒJS
712101 JUMIĶIS
711912 Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS
711910 Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS
711909 Cauruļvadu MONTĒTĀJS
711908 Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS
711907 Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS
711905 Industriālais ALPĪNISTS
711904 Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS
711903 BRIGADIERIS
711902 Sastatņu MONTĒTĀJS
711901 Drenu LICĒJS
711507 Sausās būves MONTIERIS
711504 BūvGALDNIEKS
711503 Koka ēku CELTNIEKS
711502 Guļbūves ēku CELTNIEKS
711501 NAMDARIS
711401 BETONĒTĀJS
711206 Kamīnu LICĒJS
711204 Akmeņu MŪRNIEKS
711203 MŪRNIEKS
711202 Krāšņu PODNIEKS
711201 BRUĢĒTĀJS
711104 Sausās būves MONTĒTĀJS
711103 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS
711102 BŪVNIEKS
711101 Ēku CELTNIEKS
621016 Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS 3.kopa
432204 Darbu RĪKOTĀJS
431108 TĀMĒTĀJS
431105 Remontdarbu DISPEČERS
343518 RESTAURATORA ASISTENTS
343517 Zeltījumu RESTAURATORS
343516 RESTAURATORS
343514 Akmens būvju RESTAURATORS
343513 Koka būvju RESTAURATORS
343507 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS
334101 Biroja ADMINISTRATORS
312302 Ceļu būvUZRAUGS
312301 BūvUZRAUGS
312202 Montāžu UZRAUGS
311928 Darba aizsardzības KOORDINATORS
311810 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS
311807 Būvtehnikas RASĒTĀJS
311803 Arhitektūras RASĒTĀJS
311536 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS
311535 Mašīnbūves TEHNIĶIS
311530 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS
311529 Energosistēmu TEHNIĶIS
311527 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS
311512 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS
311508 Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS
311506 Mehānismu MEHĀNIĶIS
311309 ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists)
311304 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS
311241 Būvdarbu projekta VADĪTĀJA PALĪGS
311240 Sausās būves TEHNIĶIS
311238 Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS
311235 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS
311234 Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS
311233 Mākslīgo būvju MEISTARS
311232 Ceļu MEISTARA PALĪGS
311231 Ceļu MEISTARS
311229 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS
311222 Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS
311221 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS
311219 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS
311217 Apdares darbu TEHNIĶIS
311216 Ceļu būvTEHNIĶIS
311215 ĢeoTEHNIĶIS
311214 Arhitektūras TEHNIĶIS
311213 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS
311211 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS
311209 Konstrukciju būvTEHNIĶIS
311207 Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS
311206 Meliorācijas būvTEHNIĶIS
311204 Uzraudzības būvTEHNIĶIS
311203 Mērniecības būvTEHNIĶIS
311202 Ēku būvTEHNIĶIS
311201 Būvniecības KALKULĒTĀJS
265134 RESTAURATORS 4.kopa
265108 RESTAURĒTĀJS
216509 Ģeoinformātikas INŽENIERIS
216505 Ģeodēzijas INŽENIERIS
216102 ARHITEKTA PALĪGS
216101 ARHITEKTS
215117 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS
215106 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS
215103 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS
215101 ElektroINŽENIERIS
214951 Ēku sistēmu INŽENIERIS
214932 Tāmju INŽENIERIS
214930 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS
214448 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS
214443 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS
214441 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS
214440 Siltumtehnikas INŽENIERIS
214439 Siltumenerģētikas INŽENIERIS
214421 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS
214417 Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS
214405 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS
214234 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS
214233 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS
214232 Būvniecības tāmju INŽENIERIS
214231 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS
214230 Būvmateriālu INŽENIERIS
214229 Transportbūvju būvINŽENIERIS
214227 Būvniecības TEHNOLOGS
214226 Būvmateriālu TEHNOLOGS
214218 Konstrukciju būvINŽENIERIS
214216 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS
214215 Ceļu būvINŽENIERIS
214214 Dzelzceļa būvINŽENIERIS
214211 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS
214205 Ēku būvINŽENIERIS
214204 Tiltu būvINŽENIERIS
214202 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS
214201 BūvINŽENIERIS
214123 Projektēšanas INŽENIERIS
214121 KONSTRUKTORS
211404 ĢeoFIZIĶIS
211403 ĢEODĒZISTS
132433 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā) 5.kopa
132307 Inženierkomunikāciju būvdarbu VADĪTĀJS
132306 BūvMEISTARS (būvniecībā)
132305 Būvdarbu VADĪTĀJS
132303 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā)
132302 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)
132301 VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā)

 

  1. Šo noteikumu 1.1., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., un 1.15. apakšpunkts stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.
  1. Šo noteikumu 1.2., 1.3., 1.4., 1.11., 1.13. 1.14. un 1.16. apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 1.martā.”

Ministru prezidents                                                            M.Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs                                                          A.Ašeradens

Iesniedzējs:

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs                                                          A.Ašeradens

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                  J.Stinka

Ķirule-Vīksne, 67013051

Brigita.Kirule-Viksne@em.gov.lv