Likumdošana

Lielajiem būvniekiem jānodrošina elektroniska darba laika uzskaite

Ekonomikas ministrija atgādina, ka, lai mazinātu ēnu ekonomiku būvniecības nozarē, sākot ar 2017. gada 1. oktobri elektroniska darba laika uzskaite jāievieš 3. grupas jaunu būvju būvlaukumos un tādu būvju būvlaukumos, kur būves vērtība ir viens miljons EUR vai vairāk.

Elektroniskā darba laika uzskaite ieviesta saskaņā ar šā gada 22. jūnijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Likumā noteikts, ka būvniecībā nodarbinātai personai, kura veic būvdarbus būvlaukumā, uz kuru attiecas šī norma, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā jāreģistrējas ikreiz, kad tā ierodas būvlaukumā un atstāj to.

Tāpat noteikts, ka norobežotos būvlaukumos elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā jāreģistrē dati gan par būvlaukumā nodarbinātām personām, gan par personām, kas atrodas būvlaukumā, bet nav tieši nodarbinātas būvdarbu izpildē, piemēram, materiālu piegādātāji vai autoruzraugs. Savukārt nenorobežotā būvlaukumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā jāreģistrē dati tikai par būvniecībā nodarbinātām personām.

Par elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanu būvlaukumā atbildīgs ir galvenais būvdarbu veicējs. Apakšuzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai viņa darba ņēmēji reģistrētu uzturēšanās laiku būvlaukumā nodrošinātajā elektroniskajā darba laika uzskaites sistēmā.

Elektroniskajā darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos datus izmantos Valsts ieņēmu dienests darbaspēka nodokļu administrēšanai, Valsts darba inspekcija darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībai un kontrolei, un Būvniecības valsts kontroles birojs, kontrolējot būvspeciālistu klātbūtni būvniecības būtiskajos posmos. Šo iestāžu darbinieki ir tiesīgi pieprasīt un saņemt elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos datus gan atrodoties būvlaukumā, gan attālināti.

Likumā arī noteiktas tehniskās un drošības prasības būvlaukumos ierīkojamajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas nodrošinās elektronisko darba laika uzskaiti.

Tāpat likumā noteikts, ka reģistrētajos datos par būvlaukumā nodarbinātas personas darba stundām pieļaujamā novirze no faktiski uzskaitītajām darba stundām kalendārā mēneša ietvaros ir 10%. Šāda novirze noteikta, ņemot vērā objektīvus apstākļus un būvniecības specifiku, lai strādājošie varētu ierasties būvlaukumā pirms darba laika sākuma, piemēram, lai pārģērbtos un sagatavotos darbam un pēc darba laika beigām nebūtu steidzami jāatstāj būvlaukums, bet būtu iespējams, piemēram, pārģērbties un sagaidīt transportu.

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri būvlaukumu elektroniskajās darba laika uzskaites sistēmās uzkrātie dati būs jānodod vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzē.

Papildu informācijai – saite uz XIV nodaļu likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Foto: A.Kendenkovs