Likumdošana

Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pamatojums:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – Direktīva 2014/23/ES).

Komisijas 2015.gada 24.novembra deleģētā regula Nr.2015/2172 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES par tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (turpmāk – Regula Nr.2015/2172).

Publiskās un privātās partnerības likuma 13.pants (pēc likumprojekta “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” (reģ. Nr.841/Lp12) spēkā stāšanās).

Ar pilnu Anotāciju iespējams iepazīties MK mājas lapā – šeit.