Likumdošana

Par Ceļu būvdarbu vadītāju studiju programmu.

Rīgas celtniecības koledža ir izstrādājusi studiju programmu ceļu būvdarbu vadītājiem. Programmu nevar licencēt, jo nav izstrādāts attiecīgs profesijas standarts. Koledža uzņēmās iniciatīvu standarta izstrādei un pirmo standarta variantu iesniedza izskatīšanai IZM 2013. gada 13. septembrī.

Pirmajā variantā standarts bija izstrādāts transportbūvju būvdarbu vadītājam saskaņā ar Būvniecības NEP izstrādāto profesiju karti.

Pret šādu standarta nosaukumu bija Latvijas Būvinženieru savienība, jo MK noteikumi neparedz kompetences novērtēšanu Transportbūvju būvdarbu vadīšanā.

 1. gada janvārī griezāmies Būvniecības NEP ar lūgumu specificēt transportbūvju vadītājus atbilstoši transportbūvju iedalījumam un kompetences novērtēšanas jomām, skat izvilkumus no MK noteikumiem.

Līdz šim brīdim nav panākta vienošanās par profesijas nosaukumu starp Nozares Ekspertu Padomi, Latvijas Ceļu būvētāju asociāciju un Latvijas Būvinženieru savienību.

 

Izraksts no  MK  2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”

Nr.p.k. Kods Nosaukums Skaidrojošās piezīmes
126. 21 Transporta būves
127. 211 Autoceļi, ielas un ceļi
135. 212 Sliežu ceļi
145. 213 Lidlauku skrejceļi
149. 214 Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
164. 215 Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.610

Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes, darbības sfēras un prakses ilgums, kas nepieciešams, lai saņemtu būvspeciālista sertifikātu

1.3. Būvdarbu vadīšana 3 5
1.3.1. ceļu būvdarbu vadīšana
1.3.2. tiltu būvdarbu vadīšana

Būvniecības Nozares Ekspertu Padome profesiju karte paredz tikai transportbūvju būvdarbu vadītāja profesiju

Rīgas Celtniecības koledžas direktore                                     Irēna Lūse

2014.g. 15. decembrī

Jānis Niedre, tel. 29415110

Transportbūvju/ceļu būvdarbu vadītāja profesijas standarta izstrādes nebeidzamā VĒSTURE jeb kā sevi pašnodarbina birokrātija, bremzējot produktīvus procesus

 1. gada 13. septembris

Rīgas Celtniecības koledžas iesniegums IZM par profesijas standarta izstrādi Transportbūvju būvdarbu vadītājam. Profesijas standarta projekta pirmais variants.

 1. gada 4. oktobris

Saņemta atsauksme no Labklājības ministrijas

 1. gada 8. oktobris

Nosūtīts izlabotais variants uz IZM

 1. gada 11. novembris

Latvijas Būvinženieru savienība iebilst pret nosaukumu „Transportbūvju būvdarbu vadītājs”

2013.gada 27. novembris

Atzinums no biedrības „Latvijas ceļu būvētājs”- pozitīvs. Atzīta šādas profesijas nepieciešamība.

 1. gada 20. janvāris

Būvniecības nozares ekspertu padome (NEP) izskata J. Niedres priekšlikumu Transportbūvju būvdarbu vadītāju specializēt pa transportbūvju veidiem: ceļi, tilti, sliežu ceļi. Nolemj šo jautājumu apspriest ar ceļu būves pārstāvjiem.

 1. gada 24. aprīlis

Atzinums no VAS „Latvijas valsts ceļi”

 1. gada 24. aprīlis

Latvijas Būvinženieru savienība rekomendē izstrādāt standartu tikai ceļu būvdarbu vadītājam.

 1. gada 24. aprīlis

Pēc LBS ieteikuma izstrādātais „Ceļu un tiltu būvdarbu vadītāja standarts” tiek izsūtīts ekspertiem saskaņošanai.

 1. gada 12. maijs

Būvinženieru Savienība akceptē izstrādāto standartu, iesaka izslēgt tiltu būvdarbu vadīšanu

 1. gada 13. maijs

Ekonomikas ministrija iesaka saglabāt nosaukumu „Transportbūvju būvdarbu vadītājs”

 1. gada 16. jūnijs

Būvniecības  NEP izskata Rīgas Celtniecības koledžas  piedāvājumu izstrādāt Ceļu un tiltu būvdarbu vadītāja profesijas standartu. NEP atsaka iekļaut Ceļu un tiltu būvdarbu vadītāja profesiju  profesiju kartē. Nolemj rīkot diskusiju , kura noris 16. septembrī.

 1. gada 16. septembris

Apspriede Latvijas Būvinženieru savienībā ar ceļu būvniecības nozares darbinieku piedalīšanos. Konkrēts lēmums netiek pieņemts.

Nevaram izstrādāt studiju programmu ceļu būvdarbu vadītājam, jo nav profesijas standarta.

 1. gada 19. marts

Pēc atkārtota lūguma Būvniecības NEP sēdē tika nolemts ceturtajā kvalifikācijas līmenī iekļaut specialitāti Transportbūvju būvdarbu vadītājs ar specializāciju: Ceļu būvdarbu vadītājs; Tiltu būvdarbu vadītājs; Sliežu ceļu būvdarbu vadītājs.

 1. gada 2. jūnijs

Atbilstoši NEP lēmumam izlabotais „Transportbūvju būvdarbu vadītāja” profesijas standarts nosūtīts IZM iesniegšanai  PINTSA. IZM atbildīgā darbiniece atvaļinājusies.

Pavadvēstule: 2013. gada 13. septembrī Rīgas Celtniecības koledža iesniedza Transportbūvju būvdarbu vadītāja profesijas standarta projektu izskatīšanai PINTS apakšpadomē.
Profesijas standartu ekspertēja: VAS “Latvijas valsts ceļi”; Latvijas Būvinženieru savienība; Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs”, Ekonomikas ministrija . Profesijas standarta izstrādes process apstājās, jo nevarējām vienoties par profesijas nosaukumu ar ekspertiem un Būvniecības nozares ekspertu padomi (NEP).

 1. gada 19. marta NEP sēdē tika nolemts ceturtajā kvalifikācijas līmenī iekļaut specialitāti Transportbūvju būvdarbu vadītājs ar specializāciju: Ceļu būvdarbu vadītājs; Tiltu būvdarbu vadītājs; Sliežu ceļu būvdarbu vadītājs.
  Nosūtu pirmo standarta variantu, kurš tika izstrādāts Transportbūvju būvdarbu vadītājam. Standartā ir veikti ekspertu ieteiktie labojumi. Nosūtu arī Būvniecības NEP 2015. gada 19. marta sēdes protokolu un Profesiju kartes pēdējo redakciju.
 1. gada 11. novembris

Būvniecības NEP nolemj ieviest ceturtajā profesionālās kvalifikācijas līmenī iekļaut profesiju “Inženierbūvju būvdarbu vadītājs” ar specializācijām pa atsevišķiem inženierbūvju veidiem.

 1. gada 15. decembris

Piedāvājam līdz “Inženierbūvju būvdarbu vadītāja” profesijas standarta izstrādei  apstiprināt kvalifikācijas prasības “Autoceļu, ielu un ceļu būvdarbu vadītājam”, lai varētu izstrādāt studiju programmu.

 1. gada 22. marts

Saņemta tikai viena atsauksme no EM.

 1. gada 30. marts

Nosūtam IZM laboto kvalifikācijas prasību variantu saskaņā ar EM ieteikumiem.

 1. gada 9. jūnijs

Pēdējo laboto variantu ar Kvalifikācijas pamatprasībām “Autoceļu, ielu un ceļu būvdarbu vadītājam” nosūtījām IZM.

31.10.2016.

Jānis Niedre, RCK Būvniecības katedras vadītājs.